วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร และคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการจัดการธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ และวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ผกา วงษ์กองแก้ว เป็นกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ เพื่อให้แนวทาง และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร