วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ เป็นกรรมการ ในการตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร