วันที่ 4-5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง…การออกแบบเครื่องมือวิจัยและสถิติ เพื่อการวิจัยในการขอตำแหน่งผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งคณะวิทยาการจัดการได้มีการจัดอบรมด้านการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องมาอย่างต่อเนื่อง แต่การที่งานวิจัยจะมีคุณภาพได้นั้น เครื่องมือวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยเป็นประเด็นสำคัญที่นักวิจัยจะต้องมีความรอบคอบและทำให้ถูกต้อง ดังนั้น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จึงได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาด้านการวิจัยที่จะมาให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารบรมทุกท่านเป็นอย่างดี