เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป งานทุนและสวัสดิการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจากบริษัท ปตท.สผ.สยามจำกัด จำนวน 2 ทุนการศึกษา ๆ ละ 10,000 บาท โดยคณะกรรมการงานทุนและสวัสดิการนักศึกษา ณ ห้อง KM ROOM ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร