เมื่อวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมคณะวิทยาการจัดการและกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและสร้างเครือข่ายงานกิจกรรมนักศึกษา ให้กับผู้นำนักศึกษา จำนวน 33 คน เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม โดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบัน อันจะส่งเสริมให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะและมหาวิทยาลัยเข็มแข็ง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง