วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อม แนะนำคณาจารย์ และแนะนำจุดบริการต่างๆ ในอาคารคณะวิทยาการจัดการให้นักศึกษาได้รู้จัก ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร