วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรม “พัฒนาบุคลิกภาพและจิตบริการที่เป็นเลิศ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร