เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการรายงานตัวของผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภท โควต้า จำนวน 13 คน  เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 8 ห้อง 11801