เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำหลักสูตรของคณะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน ณ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร