เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป อาจารย์ประพล จิตคติ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำหลักสูตรของคณะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร