วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป อาจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ประพล จิตคติ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมแสดงบาร์เทนเดอร์ และแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะวิทยาการจัดการ ในกิจกรรมเตรียมสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,600 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร