เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำหลักสูตรของคณะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกว่า 100 คน ณ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร