เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 14.50 น.เป็นต้นไป ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำหลักสูตรของคณะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร