เมื่อวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสิบสองปันนา ประเทศจีน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการในต่างประเทศ เรียนรู้บริบทการทำงานร่วมกับผู็อื่น มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถอยู่ได้ในสังคมที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม