เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 16 คน เข้าร่วมกิจกรรม Smart Youth Camp เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นประชากรอาเซียนและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ภาวะผู้นำ และความกล้าแสดงออกในเวทีนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการคัดเลือกนักเรียน และนักศึกษาที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นผู้นำเยาวชนอาเซียน เพื่อทำหน้าประชาสัมพันธ์การสร้างความตระหนักในการเป็นเยาวชนอาเซียนร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร