วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป งานวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมอบรม “การเตรียมความพร้อมการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษโทอิค (TOEIC)” ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 40 คน เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 11301 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร