รางวัลนักวิจัยดีเด่น

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561