รางวัลนักวิจัยดีเด่น

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์วรรณพรรณ รักษ์ชน

โปรแกรมวิชาการตลาด
นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562