รางวัลนักวิจัยดีเด่น

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา

โปรแกรมวิชาการตลาด
นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563