เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft visio ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์( LAB 1)คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร