ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย”
โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่ 24-25 กรกฏาคม 2561
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครมาเป็นจำนวนมาคณะวิทยาการจัดการจึงขอปิดรับการสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2561

สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ โทรศัพท์ 055-706555
ต่อ 3513 ทางโทรสาร 0 5570 6511 หรือ E-mail: Fms-info@kpru.ac.th