แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ มรภ.กพ.(แม่สอด) ทั้งสอบไม่ผ่าน หรือขาดสอบ) ให้ยืนยันเข้าสอบได้ที่ https://engtest.kpru.ac.th/newEngTest/page/login_st.php ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2561 – 10 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2561