เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) รอบ 3

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 – 21 พฤษภาคม 2564

สมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) โทรศัพท์ 055 706 555 ต่อ 1022 – 1023 หรือ 055-706547

สมัครเรียนออนไลน์:

สอบสัมภาษณ์ ทุกสาขาวิชา: วันที่ 15 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ และกำหนดการ (จันทร์-ศุกร์) :

https://fms.kpru.ac.th/wp-content/uploads/2021/03/kpru2564_rob3.pdf

ขั้นตอนการสมัครเรียน:

https://admission.kpru.ac.th/#/procedureregister