ชื่อกิจกรรม:

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ โปรแกรมวิชาการตลาด

วิทยากร:

วันที่จัดกิจกรรม:

4 สิงหาคม 2561

เวลาจัดกิจกรรม:

08.30 – 16.30 น.

สถานที่:

หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมโปรแกรม

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร