ชื่อกิจกรรม:

บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

วิทยากร:

วันที่จัดกิจกรรม:

12 ธันวาคม 2561

เวลาจัดกิจกรรม:

08.30 – 14.30 น.

สถานที่:

ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมโปรแกรมการบัญชี ร่วมกับคณะ

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

โปรแกรมวิชาการบัญชี และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร