ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ผศ.ดร.ชาลี  ตระกูล
  2. ผศ.ดร.เรขา  อรัญวงศ์
  3. ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ISSN : 0859-8185

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

ชื่อหน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์