ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์
  2. อ.พัตราภรณ์  อารีเอื้อ
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
ภายใต้ชื่อ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี