ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.ศิริพร  โสมคำภา
  2. อ.อนันธิตรา  ดอนบรรเทา
  3. อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (Proceeding)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22 ธันวาคม 2560
ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร