ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. ดร.ประจักษ์  กึกก้อง
  2. สกาวเดือน  เปลี่ยนแซ
  3. ธัญลักษณ์  ทิมทัย
  4. พิมวิไล  ธรรมขันทูน
  5. นภาพร  พุ่มน้อย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2561