ข้อมูล ชื่อ - สกุล
  1. อ.ประพล  จิตคติ
  2. สุปราณี  ตาแปลง
  3. อนุวัต  คำชู
  4. วิษณุ  ฟักกลิ่ม
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2561