เป็นการจำลองภายในสถาบันการศึกษาของโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการธนาคารด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่เสมือนจริงในรูปแบบของสถาบันการเงิน

ระเบียบการใช้ห้องธนาคารจำลอง

ข้อปฏิบัติต่างๆที่ตั้งขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนร่วมรับผิดชอบดูแลทรัพย์สมบัติของสาขาโปรแกรมการเงินและการธนาคารจึงได้กำหนดระเบียบการใช้ห้องธนาคารจำลองดังนี้

ระเบียบทั่วไป

 1. ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องธนาคารจำลองโดยเด็ดขาด
 2. เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของห้องธนาคารจำลองและเครื่องมือที่ใช้
 3. ห้ามทำการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ออกจากห้องธนาคารจำลอง
 4. หากมีอุปกรณ์ใดชำรุดเสียหายต้องรีบแจ้งผู้ดูแลห้องโดยด่วน
 5. นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือชำรุดของอุปกรณ์ที่กลุ่มตนเองใช้
 6. ปฏิบัติตามการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างเคร่งครัด
 7. ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ควบคลุมห้องธนาคารจำลอง
 8. เมื่อใช้อุปกรณ์เสร็จแล้วควรจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย พร้อมทั้งจัดโต๊ะและจัดเก็บเก้าอี้เข้าโต๊ะให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องธนาคารจำลอง

การเปิด – ปิดห้องธนาคารจำลอง

 1. ห้องธนาคารจำลองให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาตามตารางที่กำหนดไว้
 2. ห้องธนาคารจำลองเปิดให้บริการในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้น
 3. หากท่านใดต้องการใช้ห้องธนาคารจำลองนอกเหนือจากเวลาในตารางหรือนอกเวลาทำการท่านสามรถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลห้องธนาคารจำลองไว้ล่วงหน้า

อัตราดอกเบี้ย

ฝากเงิน  ร้อยละ 1

ดอกเบี้ย  ร้อยละ 3