เป็นการจำลองภายในสถาบันการศึกษาของโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการธนาคารด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่เสมือนจริงในรูปแบบของสถาบันการเงิน