งานสวัสดิการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
       มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีนโยบายในความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการช่วยเหลือ นักศึกษาที่มีปัญหาด้านที่พักอาศัยระหว่างศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านการเงินที่ผู้ปกครองต้องใช้จ่าย เป็นค่าที่พักอาศัยภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างมีราคาแพง ทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นควรให้มีสวัสดิการหอพักนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยขึ้น โดยคิดค่าบริการที่ไม่ประสงค์การค้าในเชิงธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาใช้บริการจนจบการศึกษาตามครอบครัวและนักศึกษาประสงค์
  • หอพักอินทนิล
  • หอพักขจีรัตน์
  • หอพักปาริชาติ
  • หอพักไตรตรึงษ์
  • หอพักอัมพวัน
  • หอพักพุทธรักษา

 

แนวปฏิบัติการเข้าอยู่อาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
   ข้อ 1 การขอเข้าพักอาศัยในหอพัก ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
        (1) ยื่นคำขอ / ตามแบบของหอพักนักศึกษา (ขอได้ที่ สำนักงาน/ หน้าเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาและดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละปีการศึกษา
        (2) ให้คณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพัก
   ข้อ 2 การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้
        (1) นักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักจะต้องชำระค่าบำรุงหอพัก (ค่าเช่า)     ค่าประกันความเสียหาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่หอพักกำหนด ทั้งนี้ต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนการเข้าพักอาศัยใน  หอพัก 15 วัน
        (2) หอพักจะเปิดให้นักศึกษาเข้าพักก่อนการเปิดภาคการศึกษา 7 วัน และนักศึกษาจะต้องเข้าพักภายใน 15 วัน นับแต่เปิดหอพัก มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้
        (3) นักศึกษาจะต้องเข้าพักในห้องที่ได้รับสิทธิเท่านั้น ไม่มีสิทธิย้าย แลกเปลี่ยนห้องหรือโอนสิทธิให้    ผู้อื่นหรือย้ายห้องพัก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ปรึกษานักศึกษาหอพัก
        (4) ในวันเข้าพัก นักศึกษาจะต้องตรวจรับและลงนามรับมอบวัสดุพร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องพักของ  แต่ละบุคคลแต่ละห้อง
        (5) ได้สิทธิการพักอาศัยในหอพักคราวละ 1 ปีการศึกษา (8 เดือน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 จนปิด ภาคเรียนที่ 2)