มหาวิทยาลัยมีบริการตู้ ATM เพื่อความสะดวกของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจำนวน 1 เครื่อง