ในรั้วมหาวิทยาลัยมีมุมพักผ่อนมากมายทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร อาทิเช่น