เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรื่อง “ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์” ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 40 คน เพื่อเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษของตนเอง โดยมี อาจารย์บุญญวัฒน์ ศรีวังราช เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร