เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชมรมเชียร์หลีดดิ้ง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดละครเวที เรื่อง “แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล” ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจชมละครเวที ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร