ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทย โดยวิทยากรนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.-11.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร