อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน โดยวิทยากร ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง

ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่าน โดยเรียงตามลำดับการสมัคร

หมายเหตุ: ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค และผลงานวิจัยที่จะขอรับทุนเข้าร่วมกิจกรรม
สอบถามเพิ่มเติม: คณะวิทยาการจัดการ โทร. 055-706555 ต่อ 3640, 3513