กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับภาคีสื่อ และเยาวชนภาคเหนือ ได้สนับสนุนให้มีงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ปี 2561 ภาคเหนือ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ กรีน นิมมานทร์ เรสสิเด็นท์ (ยูนิเซิฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)