ขอเชิญส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Integrative Medicine for Wellness” ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562