ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society” ใันวันที่ 21 มิถุนายน 2562