รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคปกติ และภาค กศ.บป.
News

ภาค ปกติ (จันทร์-ศุกร์) และภาค กศ.บป (เสาร์-อาทิตย์)

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 ถึงวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559     ยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัครเรียนด้วยตนเอง พร้อมค่าสมัคร 200 บาท และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันสมัครเรียน ดังนี้
  • ผู้ที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
  • ผู้ที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น.                           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวที่เว็บไซด์ www.kpru.ac.th
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น.                  รายงานตัว พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
  • ผู้ที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายงานตัว ณ ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
  • ผู้ที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รายงานตัว ณ ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เวลา 09.00 – 15.00 น.
หมายเหตุ 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาในวันอังคารที่ 20 กันยายน – ถึงวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์

เอกสารและค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน
1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน 1 รูป)
2. สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) จำนวน 1 ฉบับ (แนบท้ายใบสมัคร)
3. ค่าสมัครเรียน
3.1 ผู้ที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 200 บาท
3.2 ผู้ที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 300 บาท