การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

โครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา (รอบ 1)

ประจำปีการศึกษา 2562

News

กำหนดการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ และรายงานตัว

๏ รับสมัครและสอบสัมภาษณ์                                                                        อ. 16 ตุลาคม 2561 – ศ. 15 ธันวาคม 2561
๏ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว                                                        ส. 22 ธันวาคม 2561
๏ พิมพ์ใบช าระเงิน และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 1
ที่ธนาคารกรุงไทย/เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 /เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C                  จ. 24 ธันวาคม 2561 – ศ. 28 ธันวาคม 2561
๏ กรอกข้อมูลรายงานตัวและอัพโหลดเอกสารรายงานตัวผ่านระบบ                         จ. 7 มกราคม 2562 – ศ. 11 มกราคม 2562
๏ พิมพ์ใบชำระเงิน และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 2
ที่ธนาคารกรุงไทย/เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 /เคาน์เตอร์แคชเชียร์Big C                    จ. 28 มกราคม 2562 – ศ. 1 กุมภาพันธ์ 2562
๏ ส่งเอกสารการรายงานตัวด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ                                          ส. 15 มิถุนายน 2562
๏ ส่งเอกสารการรายงานตัวด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
แม่สอด ณ ห้องประชุมรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ                                อา. 16 มิถุนายน 2562
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เอกสารและค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน
1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2. สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX 5 ภาคเรียน) หรือเอกสารแสดงผลการเรียน GPAX ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (แนบท้ายใบสมัคร) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อในเอกสารทุกฉบับ