คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมเสวนาทางธุรกิจ เรื่อง…เทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์ และประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ โดยมีคุณนิศาธัญญ์ เลาหพิบูลรัตนา คุณณัฏฐณิชา ศรศักดิ์ และคุณพัทธนันท์ สินธุอารีย์ เป็นผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.-15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับเพียง 40 ท่านเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์: 055-706555 ต่อ 3513 แฟ๊กซ์: 055-706511
อีเมล์: fms-info@kpru.ac.th