สาขาวิชานิเทศศาสตร์

รศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรีอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ชื่อ-ส…

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา บรรจงอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ชื่…

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้องประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชื่อ-สกุ…

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสรอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ชื่อ-สก…

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ชื่อ-สกุ…

ประธานสาขาวิชา

อาจารย์ธัญรดี บุญปันอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ชื่อ-สกุล…