สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ประภัสสร กลีบประทุมอาจารย์โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปชื่…

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริอาจารย์โปรแกรมวิชาการจัดการทั่ว…

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

พิมกาญดา จันดาหัวดงอาจารย์โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปชื่…

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

กนิษฐา ศรีภิรมย์อาจารย์โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปชื่อ-ส…

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์อาจารย์โปรแกรมวิชาการจัดการทั…

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ผศ.ปาณิสรา จรัสวิญญูอาจารย์โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปชื…

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐอาจารย์โปรแกรมวิชาการจัดการทั่ว…

ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

พัตราภรณ์ อารีเอื้อประธานโปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชาการจัดกา…