นักวิชาการการศึกษา
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

นัฐรินทร์ พิชิตปัญญานักวิชาการการศึกษาสำนักงานคณะวิทยาก…

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

วัชรินทร์ ปัญญาเสนนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานคณะวิทยา…

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

สุภาภรณ์ นุชรุ่งเรืองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงาน…

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

มัทรี ขาวจุ้ยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานคณะวิทยา…